ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้าง

2.ข้อมูลผู้บริหาร

3.อำนาจหน้าที่

4.แผนพัฒนาหน่วยงาน

5.ข้อมูลการติดต่อ

6.กฎหมายเกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

-รอข้อมูล-

9.Social Network


แผนการดำเนินงานประจำปี

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

11.รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

-รอช้อมูล-

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

-รอช้อมูล-


การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

-รอข้อมูล-


การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

-รอข้อมูล-


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

-รอข้อมูล-


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

-รอข้อมูล-


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

-รอข้อมูล-

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

-รอข้อมูล-


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน