ระเบียบ มท.ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้องบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓