คู่มือประชาชน

การเพิ่มชื่อ-กรณีการใช้สูติบัตร-ใบแจ้งการย้ายที่อยู่-หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

การแก้ไขทะเบียนบ้าน-กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง-หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร-กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่-2-ส่วนภูมิภาค

การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน-ส่วนภูมิภาค

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

การแจ้งขุดดิน

การแจ้งถมดิน

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน-หรือบ้านถูกทำลาย

การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี-ส่วนภูมิภาค

การขอเลขที่บ้าน

การขอเลขที่บ้าน-กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร-พื้นที่เกิน-200-ตารางเมตร

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

การขอหนังสือรับรองการเกิด-ตามมาตรา-20-1

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน-ส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-21

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน-เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

การจำหน่ายชื่อสกุล