โครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา