โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)