สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2562    กลุ่มงานการเงินฯ 2019-02-18
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย     กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-02-18
หารือขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารและเงื่อนไขการค้ำประกันเงินกู้  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-02-18
โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 โดยกำหนดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562   กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-02-18
แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2019-02-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบ    ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย 2019-02-14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (งานจ้างออกแบบ)    ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย 2019-02-08
ประกาศ อบต.โนนค่า เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลาง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (TOR) โครงการก่อสร้างถนนดิน สายเลียบคลองซอย หมู่ที่ ๗ บ้านหนองสะแก ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนค  อบต.โนนค่า อ.สูงเนิน 2019-02-18
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง 2019-02-18
ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง  อบต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ 2019-02-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -