สำนักปลัด

นายรัตน์สุพล งามดี

นายรัตน์สุพล งามดี

ปลัดเทศบาล

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

รองปลัดเทศบาล

นางวิไลวรรณ สนโสม

นางวิไลวรรณ สนโสม

หัวหน้าสำนักปลัด

นายสมชาย เจียรสำโรง

นายสมชาย เจียรสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายพลกฤษณ์ ศรีจันทร์อ่อน

นายพลกฤษณ์ ศรีจันทร์อ่อน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางหทัยพัชร์ สุยะตา

นางหทัยพัชร์ สุยะตา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ.ต.หญิง ปฏิญญา ปุรินันต์

จ.ต.หญิง ปฏิญญา ปุรินันต์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวบรรจบ ทวนสระน้อย

นางสาวบรรจบ ทวนสระน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุพัตรา ชิตสระน้อย

นางสาวสุพัตรา ชิตสระน้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายวุฒิชัย จินากูล

นายวุฒิชัย จินากูล

ผู้ช่วยนักจัดการงานงานทั่วไป

นางสาวพัทธนันท์ ครุธแก้ว

นางสาวพัทธนันท์ ครุธแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพงศธร กลางสันเทียะ

นายพงศธร กลางสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสิริยาภรณ์ จรโคกกรวด

นางสาวสิริยาภรณ์ จรโคกกรวด

คนงานทั่วไป

นายปราโมทย์ จันทร์ศรี

นายปราโมทย์ จันทร์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพียงจิตร เชิดปัก

นางสาวเพียงจิตร เชิดปัก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวไปรยา แขมพรมราช

นางสาวไปรยา แขมพรมราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน