สาส์นจากปลัด

        สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านรายงานกิจการประจำปีที่เคารพทุกท่าน รายงานกิจการประจำปีเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปี เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปี เพื่อมุ่งเน้นหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการบริหารโดยเทศบาลตำบลลำนางแก้วภายใต้การบริหารของ นายสมนึก ดำครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลลำนางแก้ว เพื่อเป็นการสานต่อนโยบาลฝ่ายบริหาร สู่การปฏิบัติ อันจะนำมาซึ่งท้องถิ่นที่ก้าวไกล ฝ่ายข้าราชการโดยการนำของกระผม นายยงยุทธ วัง๓ุงา ปลัดเทศบาลตำบลลำนางแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างในเทศบาลตำบลลำนางแก้วทุกท่าน ถือเป็นกลุ่มบุคคลผู้อยู่เบื้องหลัง เป็นมดงานซึ่งมีหน้าที่ในการรับช่วงต่อนโยบายการพัฒนาด้านต่างๆจากทีมผู้บริหารเทศบาลลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นก้าวไกล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและตรงจุด แม้ว่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มมดงานดังกล่าวจะได้ร่วมกันทุ่มเทกำลังกาย และแรงใจในการปฏิบัติงานมาโดยตลอดจนกล่าวได้ว่า พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลลำนางแก้ว ณ ปัจจุบันนี้ได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา หากแต่ปณิธานที่ว่า”เราจะให้เทศบาลตำบลลำนางแก้วของเราเกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นบ้านเมืองที่น่าอยู่อาศัย” ยังคงอยู่ในห้วงคำนึงและสายเลือดของนักพัฒนาอย่างนายสมนึก ดำครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลลำนางแก้ว เป็นการทำงานของนักพัฒนาเพื่อชาวประชาจึงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด

       ผมคิดว่าเทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าซึ่งตัวผมในฐานะปลัดเทศบาล มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีและทีมบริหารให้เกิดผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ผมได้เน้นย้ำและให้แนวทางกับผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องการดูแลชีวิตการเป็นอยู่และความสุขของประชาชน อันถือเป็นนโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีและทีมบริหารได้กำหนดลงมาใ้ห้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั่นคือคำอธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการที่จะตอบสนองนโยบายฝ่ายบริหาร อันถือเป็นทีมงานที่ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินไปและสัมฤทธิ์ผลอย่างตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

นายรัตน์สุพล งามดี
ปลัดเทศบาลตำบลลำนางแก้ว