สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเขต 1 (บ้านลำนางแก้ว บ้านลำประโคน บ้านโนนสำโรง)