วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ลำนางแก้วน่าอยู่ ผู้คนมีคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเกษตรอินทรีย์ มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น