ผู้บริหารท้องถิ่น


สภาท้องถิ่น


รายงานการเงิน


รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

-รอข้อมูล-


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ

ITA