รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)