รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-2-ม.ค.62-มี.ค.62