รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1-ต.ค.61-ธ.ค.62