ผู้บริหาร

นายสมหวัง เจตนา

นายสมหวัง เจตนา

นายกเทศมนตรีตำบลลำนางแก้ว

นายสมศักดิ์ สงค์ตะคุ

นายสมศักดิ์ สงค์ตะคุ

รองนายกเทศมนตรี

นายทรงชัย สอนพรมราช

นายทรงชัย สอนพรมราช

รองนายกเทศมนตรี

นายชนะเกียรติ ชัยพรมราช

นายชนะเกียรติ ชัยพรมราช

เลขานุการ

นายธีระภพ ชิดสระน้อย

นายธีระภพ ชิดสระน้อย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี