ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลลำนางแก้วมีประวัติความเป็นมา โดยเริ่มจากการเป็นสภาตำบลลำนางแก้ว เปลี่ยนมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว จนกระทั้งปัจจุบันจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วซึ่งมีความเป็นมาพอสังเขปดังนี้

เริ่มต้นเทศบาลตำบลลำนางแก้วเป็นสภาตำบลลำนางแก้ว แล้วจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วโดย กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง หน้า 5 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 เป็นลำดับที่ 644 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลลำนางแก้วไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วทำให้ตำบลลำนางแก้วมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วตั้งแต่นั้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาตำบลให้ทันเหตุการณ์และรวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว จึงเริ่มดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล และเทศบาลตำบลลำนางแก้วได้รับการจัดตั้งจากการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้ว โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้ว โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ลงประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลลำนางแก้วจึงมีฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา