ประกาศ เรื่องราคากลางโครงการขุดลอกคลองคลองวังตะเคียน หมู่ที่ 8