ประกาศเทศบาลตำบลลำนางแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลลำนางแก้ว เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บประจำปี ๒๕๖๓    โดยการใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราประเมินทุนทรัพย์ของกรมธนารักษ์และประกาศจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

1.ประกาศจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

2. ประกาศอนุกรรมการประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562
3. อัตราภาษีที่จัดเก็บตามมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

*รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ-ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก