โครงสร้างการบริหาร

-รอข้อมูล-
สำนักปลัด

นายรัตน์สุพล งามดี

ปลัดเทศบาล

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

รองปลัดเทศบาล

นางวิไลวรรณ สนโสม

หัวหน้าสำนักปลัด

นายสมชาย เจียรสำโรง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายภูริวิศิษฏ์ ศรีจันทร์อ่อน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางหทัยพัชร์ สุยะตา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

จ.ต.หญิง ปฏิญญา ปุรินันต์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวบรรจบ ทวนสระน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวุฒิชัย จินากูล

ผู้ช่วยนักจัดการงานงานทั่วไป

นางสาวพัทธนันท์ ครุธแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการ

นายพงศธร กลางสันเทียะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวสุพัตรา ชิตสระน้อย

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายปราโมทย์ จันทร์ศรี

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวเพียงจิตร เชิดปัก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววรรณภา ดอกไม้แก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน


กองคลัง

นางสาวไพรัช สาระบุตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.หญิงเตือนจิตต์ ปิยอิสระกุล

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาววันทกานต์ ตริตรอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางชนานันท์ เอื้อนดอน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกนกวรรณ ทองสำโรง

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวบังอร สุขพงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวพิไลวรรณ กระเสียนพรมราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุกัญญา ทายตะคุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


กองช่าง

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

นายกชพร เที่ยงอินทร์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายจิรพงษ์ ปิยอิสระกุล

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายทวีพงษ์ สอนพรมราช

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาว รัชดาพร นุ่มกิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


กองการศึกษา

นายวีระชัย ภักดีจอหอ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุมาลี โทนพรมราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทิพวัลย์ เพลิดสระน้อย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา เจตนา

ผู้ดูแลเด็ก


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐณชา นินนานนท์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ.ส.อ.ทรัพย์ประเสริฐ บุญธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ