สมาชิกสภา

นายศักดิ์ชัย แอบสำโรง

ประธานสภาเทศบาล

นายเดชศักดิ์ ตุ่นพรมราช

รองประธานสภาเทศบาล

นายบุญหลาย มิตรตะขบ

เลขานุการสภาเทศบาล

นายอุดร จงพรมราช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายดำรง ผาพรมราช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายจุล ไกรพรมราช

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมศักดิ์ ทิบฉิมพลี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางทองคูณ คอนเนลล์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสมพร สร้อยฉิมพลี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสำเรียง พันธ์จะโปะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2