ผู้บริหาร

นายสมหวัง เจตนา

นายกเทศมนตรีตำบลลำนางแก้ว

นายสมศักดิ์ สงค์ตะคุ

รองนายกเทศมนตรี

นายวีระ เฉิดกระโทก

รองนายกเทศมนตรี

นายชนะเกียรติ ชัยพรมราช

เลขานุการ

นายธีระภพ ชิดสระน้อย

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี