กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐณชา นินนานนท์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จ.ส.อ.ทรัพย์ประเสริฐ บุญธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ