กองช่าง

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

นายกชพร เที่ยงอินทร์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายจิรพงษ์ ปิยอิสระกุล

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายทวีพงษ์ สอนพรมราช

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาว รัชดาพร นุ่มกิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ