กองการศึกษา

นายวีระชัย ภักดีจอหอ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุมาลี โทนพรมราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทิพวัลย์ เพลิดสระน้อย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกาญจนา เจตนา

ผู้ดูแลเด็ก