ที่ตั้งและแผนที่

เทศบาลตำบลลำนางแก้ว  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย  มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัยประมาณ  35  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

– ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลตะขบ  และตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองลำพระเพลิง  บริเวณพิกัด RS 076180  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตตำบลบ่อปลาทองผ่านแนวเขตตำบลลำนางแก้วผ่านห้วยทราย  บริเวณพิกัด RS 124162  ผ่านคลองแห้งบริเวณพิกัด RS 134161  ผ่านแนวเขตบ้านโนนสำโรงตำบลลำนางแก้วตามแนวเขตเขาล้อมฟางสิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองลำนางแก้วบริเวณพิกัด RS 175150 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร

– ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลภูหลวง  และตำบลบ่อปลาทอง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองลำนางแก้ว  บริเวณพิกัด RS 175150 ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลำนางแก้ว ถึงยอดสันเขาน้อย  บริเวณพิกัด RS 107054  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร

– ทิศใต้  ติดต่อตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากยอดสันเขาน้อย  บริเวณพิกัด RS 107054  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเขาน้อย  ถึงยอดสันเขาชะแวะ  บริเวณพิกัด RS 067062 ไปตามยอดสันเขาชะแวะ สิ้นสุดที่ยอดสันเขาชลองตอง บริเวณพิกัด RS 041087  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

– ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยแนวเขตเริ่มต้นจากยอดสันเขาชลองตอง  บริเวณพิกัด  RS 041087  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองซับผักอีหล่า  ถึงบ้านซับอีหล่าบริเวณพิกัด RS 078139 ไปตามแนวคลองเขื่อน ผ่านแนวเขตบ้านวังตะเคียน  ตำบลตะขบบริเวณพิกัด   RS 080170 ไปตามแนวแบ่งเขตบ้านวังตะเคียน  กับบ้านดอนใหญ่สิ้นสุดที่คลองลำพระเพลิง บริเวณพิกัด RS 076180  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร