สำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว

292 หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

เบอร์โทร/แฟกซ์ : 044-756371

 

E-mail: office@lamnangkaeo.go.th

ข้อมูลการติดต่อ

สํานักงานเทศบาลตําบลลำนางแก้ว

เลขที่ 292 หมู่ 3 ตำบลลำนางแก้ว อําเภอปักธงชัย

จังหวัดนครราชสีมา 30150

หมายเลขโทรศัพท์ และแฟกซ์  โทร. 044 – 756-371

– สํานักปลัด        ต่อ 11

– กองคลัง          ต่อ 12

– กองช่าง           ต่อ 13

– กองการศึกษา    ต่อ 14

– รองนายก         ต่อ 15

– รองปลัด          ต่อ 16

– นายก             ต่อ 17

– ปลัด               ต่อ 18

เว็บไซต์  http://lamnangkaeo.go.th

Email :5301404@dla.go.th

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100007540636397