ชส ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓