งบประมาณรายจ่าย

รายง่านรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ-แผนงานเคหะและชุมชน-๕๙

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ-แผนงานการรักษาความสงบภายใน-๕๙

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ-แผนงานการศึกษา-๕๙

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน-๕๙

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ-แผนงานสาธารณสุข-๕๙

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายฯ-แผนสังคมสงเคราะห์-๕๙

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกองการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกองช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายกองสาธารณสุข

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายสำนักปลัด