.

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


.

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


.

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ


.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


.

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


.

การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


.

เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลลำนางแก้ว


.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


.

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


.

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


.

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส