ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลลำนางแก้วมีประวัติความเป็นมา โดยเริ่มจากการเป็นสภาตำบลลำนางแก้ว เปลี่ยนมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว จนกระทั้งปัจจุบันจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วซึ่งมีความเป็นมาพอสังเขปดังนี้

เริ่มต้นเทศบาลตำบลลำนางแก้วเป็นสภาตำบลลำนางแก้ว แล้วจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วโดย กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง หน้า 5 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 เป็นลำดับที่ 644 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหนี้สินต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลลำนางแก้วไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วทำให้ตำบลลำนางแก้วมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วตั้งแต่นั้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วมีแนวความคิดที่จะจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาตำบลให้ทันเหตุการณ์และรวดเร็วมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในพื้นที่ตำบลลำนางแก้ว จึงเริ่มดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล และเทศบาลตำบลลำนางแก้วได้รับการจัดตั้งจากการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้ว โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้ว โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีสภาพเหมาะสม สมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ลงประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางแก้วมีฐานะเป็นเทศบาลตำบลลำนางแก้วตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป เทศบาลตำบลลำนางแก้วจึงมีฐานะเป็นเทศบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา


ที่ตั้งและแผนที่

เทศบาลตำบลลำนางแก้ว  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอปักธงชัย  มีระยะทางห่างจากอำเภอปักธงชัยประมาณ  35  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

– ทิศเหนือ  ติดต่อตำบลตะขบ  และตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองลำพระเพลิง  บริเวณพิกัด RS 076180  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตตำบลบ่อปลาทองผ่านแนวเขตตำบลลำนางแก้วผ่านห้วยทราย  บริเวณพิกัด RS 124162  ผ่านคลองแห้งบริเวณพิกัด RS 134161  ผ่านแนวเขตบ้านโนนสำโรงตำบลลำนางแก้วตามแนวเขตเขาล้อมฟางสิ้นสุดที่กึ่งกลางคลองลำนางแก้วบริเวณพิกัด RS 175150 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร

– ทิศตะวันออก  ติดต่อตำบลภูหลวง  และตำบลบ่อปลาทอง  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางคลองลำนางแก้ว  บริเวณพิกัด RS 175150 ไปทางทิศใต้ตามแนวคลองลำนางแก้ว ถึงยอดสันเขาน้อย  บริเวณพิกัด RS 107054  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9 กิโลเมตร

– ทิศใต้  ติดต่อตำบลวังน้ำเขียว  อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากยอดสันเขาน้อย  บริเวณพิกัด RS 107054  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเขาน้อย  ถึงยอดสันเขาชะแวะ  บริเวณพิกัด RS 067062 ไปตามยอดสันเขาชะแวะ สิ้นสุดที่ยอดสันเขาชลองตอง บริเวณพิกัด RS 041087  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 7 กิโลเมตร

– ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา โดยแนวเขตเริ่มต้นจากยอดสันเขาชลองตอง  บริเวณพิกัด  RS 041087  ไปทางทิศเหนือตามแนวคลองซับผักอีหล่า  ถึงบ้านซับอีหล่าบริเวณพิกัด RS 078139 ไปตามแนวคลองเขื่อน ผ่านแนวเขตบ้านวังตะเคียน  ตำบลตะขบบริเวณพิกัด   RS 080170 ไปตามแนวแบ่งเขตบ้านวังตะเคียน  กับบ้านดอนใหญ่สิ้นสุดที่คลองลำพระเพลิง บริเวณพิกัด RS 076180  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลลำนางแก้วมีพื้นที่ปกครองโดยประมาณ  84.6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน  จำนวน 9  หมู่บ้าน และแบ่งเขตการปกครองของเทศบาลออกเป็น 2 เขต คือ

เขต 1
หมู่ที่ 1 บ้านลำนางแก้ว
หมู่ที่ 3 บ้านลำประโคน
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำโรง
หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง

เขต 2
หมู่ที่ 2  บ้านพัดทะเล
หมู่ที่ 5  บ้านลำประโคนเหนือ
หมู่ที่ 6  บ้านซับยาง
หมู่ที่ 7  บ้านซับน้อย
หมู่ที่ 8  บ้านวังตะเคียน

สภาพภูมิประเทศ

สภาพทางภูมิศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำนางแก้ว  มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ  และมีที่ราบเชิงเขา  มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนในที่ราบลุ่มและเป็นดินร่วมปนทรายและมีกรวด  หินในที่ราบเชิงเขา  สามารถแบ่งพื้นที่ตามสภาพภูมิประเทศ ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ  คือ
พื้นที่ส่วนแรก  เป็นพื้นที่ทางตอนใต้เป็นแนวภูเขาสูงมีภูเขาหลายลูกซ้อนทับกันเป็นชั้นๆ  ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนมีเนื้อที่ประมาณ 1/2 ของพื้นที่ตำบลลำนางแก้วทั้งหมด  ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าภูหลวง 4  มีป่าเขาน้อย  เขาชะแวะและเขาชลองตองลักษณะของป่าเป็นป่าเบญจพรรณมีชนิดต้นไม้ที่ขึ้นได้แก่ไม้ตะแบก ไม้ยาง  ไม้แดง  ไม้จะบกฯ  จากพื้นที่ป่าทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งเป็นพี้นที่ที่มีการฟื้นฟูและปลูกทดแทนขึ้นใหม่  พื้นที่ที่ปลูกป่าขึ้นใหม่นี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของป่าทั้งหมด ต้นไม่ที่ปลูกขึ้นใหม่นี้ได้แก่ไม้สะเดา ไม้สัก ไม้ยาง ไม้แดง ไม้ยูคาลิปตัสและอื่นๆ  ป่าแห่งนี้เป็นป่าต้นน้ำลำคลองในตำบลที่สำคัญสองสายคือคลองลำประโคนและคลองซับยาง
พื้นที่ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ประกอบอาชีพของประชาชนตำบลลำนางแก้วพื้นที่อยู่อาศัยจะกระจายไปทั่วพื้นที่ในส่วนนี้ซึ่งจะมีพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นเบาบางอยู่สามจุดคือบริเวณตามคลองลำประโคน – คลองลำนางแก้ว ได้แก่หมู่บ้านลำประโคน,             บ้านลำนางแก้ว, บ้านโนนทอง,  บ้านลำประโคนเหนือ และบ้านโนนสำโรง  ที่ราบลุ่มแหล่งที่สองคือที่ราบลุ่มตามคลองซับยาง – ซับน้อย ได้แก่หมู่บ้านซับยาง ,บ้านซับน้อยและบ้านวังตะเคียน  ที่ราบลุ่มแหล่งที่สามได้แก่ที่ราบลุ่มบ้านพัดทะเลซึ่งได้แก่หมู่บ้านพัดทะเล  ส่วนพื้นที่ทำการเกษตรจะอยู่โดยรอบพื้นที่อยู่อาศัยทั้งสามจุดเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งพืชไร่ ,พืชผักส่วนครัวและนาข้าว  พื้นที่ทำการเกษตรของตำบล  จะเป็นลักษณะพื้นที่ลาดเอียงตามแนวเชิงเขาและที่ราบลุ่มเชิงเขา  บริเวณที่ลาดเอียงเชิงเขาเป็นพื้นที่อยู่ถัดลงมาจากเขาภูหลวง 4 ใช้ปลูกพืชไร่ได้แก่  อ้อย  มันสำปะหลัง ข้าวโพดและไม้ยูคาลิปตัส    นอกจากนี้ยังมีมะม่วงและมะขามหวานบ้างเล็กน้อย ในพื้นที่ส่วนนี้จะมีปัญหาเรื่องดินถูกทำลายโดยการกันเซาะหน้าดินโดยน้ำในฤดูฝนและลมในฤดูต่างๆ  และพื้นที่ราบลุ่มตามคลองสายต่างๆ (ที่ราบเชิงเขา)จะเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวและปลูกพืชผักส่วนครัวเป็นหลักและจะมีปัญหาเรื่องดินตื้นเขินเพราะน้ำจะกัดเซาะหน้าดินจากที่ลาดเอียงมายังบริเวณส่วนนี้

แหล่งน้ำ

พื้นที่ของตำบลลำนางแก้วมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ อยู่ 3 แห่งคือ แหล่งแรกได้แก่คลองซับยาง – ซับน้อยมีต้นกำเนิดที่สันเขาชะแวะและเขาชลองตอง คลองจะไหลผ่านพื้นที่ตำบลลำนางแก้วทางทิศตะวันตกซึ่งจะไหลตามแนวทิศใต้ไปทิศเหนือผ่านหมู่บ้านซับยาง บ้านซับน้อยและบ้านวังตะเคียนไปยังเทศบาลตำบลตะขบ   ปริมาณน้ำในคลองนี้จะมีไม่ตลอดปีหน้าแล้งจะแห้งขอดจึงได้ทำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กไว้สองแห่งเพื่อเก็บกักน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตรคือ อ่างเก็บน้ำบ้านซับยางและอ่างเก็บน้ำบ้านซับน้อย
แหล่งน้ำแห่งที่สองคือ คลองลำประโคนมีต้นกำเนิดมาจากสันเขาชะแวะและเขาชลองตองจะไหลผ่านพื้นที่ของตำบลในส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกในแนวทิศใต้ไปทางทิศเหนือไหลผ่านหมู่บ้านลำประโคนเหนือไปบ้านลำประโคน และบ้านโนนสำโรง  ปริมาณน้ำในคลองจะมีไม่ตลอดทั้งปีจะแห้งขอดในหน้าแล้ง  จึงได้มีการจัดทำอ่างเก็บน้ำหินตะโง่และฝายกั้นน้ำบ้านลำประโคนและฝายกั้นน้ำบ้านโนนสำโรงเพื่อเก็บกักน้ำไว้อุปโภคและทำการเกษตร
แหล่งน้ำแห่งที่สามคือคลองลำนางแก้วมีต้นกำเนินมาจากพื้นที่ป่าในเขตติดต่อระหว่างตำบลวังน้ำเขียวกับตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งจะไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือและไหลไปทางทิศตะวันตกของตำบลลำนางแก้ว ตามแนวทิศใต้ไปทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตะวันตกเฉียงเหนือไปบรรจบกับคลองลำประโคนตรงบริเวณทิศตะวันออกบ้านลำประโคนปริมาณน้ำในคลองมีตลอดปีแต่ฤดูแล้งจะตื้นเขินมาก
แหล่งน้ำสาธารณะที่สร้างขึ้นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้แก่ สระกักเก็บน้ำบ้านลำนางแก้วอยู่ตรงบริเวณทิศตะวันออกวัดลำประโคน, สระกักเก็บน้ำบ้านพัดทะเลอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนบ้านพัดทะเลและสระกักเก็บน้ำบ้านซับน้อยอยู่ทางทิศตะวันออกวัดซับน้อย

สภาพภูมิอากาศ
อากาศของตำบลลำนางแก้วแบ่งออกเป็นสามฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  ฤดูฝนจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  และฤดูหนาวจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม

ประชากร
ประชากรตำบลลำนางแก้วมีประมาณ 4,567 คน เป็นชายประมาณ  2,288 คน  และเป็นหญิงประมาณ  2,279 คน  ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองซึ่งตรวจสอบประชากรทะเบียนบ้าน ข้อมูล ณ  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2552 และมีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,096  ครัวเรือน ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน ความหนาแน่นของประชากรในตำบลโดยเฉลี่ยประมาณ 54.04  คนต่อตารางกิโลเมตร สามารถแยกเป็นประชากรรายหมู่บ้านได้ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่(ไร่)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1

ลำนางแก้ว หมู่1

950

131

248

254

502

2

พัดทะเล หมู่2

2,400

187

400

398

798

3

ลำประโคน หมู่3

650

215

388

387

775

4

โนนสำโรง หมู่4

1,800

59

117

122

239

5

ลำประโคนเหนือ หมู่5

6,000

121

241

241

482

6

ซับยาง หมู่6

2,500

108

215

206

421

7

ซับน้อย หมู่7

4,500

194

371

337

748

8

วังตะเคียน หมู่8

2,300

13

30

20

50

9

โนนทอง หมู่9

6,200

103

244

241

485

รวม

27,300

1132

2286

2280

4566

สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคมขนส่ง
ตำบลลำนางแก้วมีการคมนาคมขนส่งเฉพาะทางบก ไม่มีการขนส่งทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากไม่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบล มีถนนไปยังอำเภอปักธงชัยจำนวน  2  เส้นทาง เป็นถนนลาดยาง  มีระยะทางประมาณ  35  กิโลเมตร  สภาพถนนใช้งานได้ดีตลอดปี  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 40 – 50 นาที มีรถรับจ้างสองแถววิ่งจากตำบลไปถึงอำเภอปักธงชัยทุกวันๆ ละ 2 เที่ยว คือเที่ยว 8.00 น.หนึ่งเที่ยวและเที่ยว 13.00 น. อึกหนึ่งเที่ยว
นอกจากนี้ยังมีถนนลาดยาง รพช. สายบะใหญ่ – บุตาสง  ตัดผ่านพื้นที่ตำบลลำนางแก้วไปยังตำบลตะขบ ขนาดผิวจราจรกว้าง  8 เมตร เป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อระหว่างอำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา ไปอำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา ส่วนถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลลำนางแก้วมีดังนี้

 1. ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย คือ ถนน รพช. สายพัดทะเล – ซับน้อย  ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และสายที่สองคือถนนบ้านลำนางแก้วโนนทอง ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร
 2. ถนนหินคลุก จำนวน 1 สาย เชื่อมระหว่างบ้านลำประโคนเหนือไปบ้านพัดทะเล มีระยะทางประมาณ 1.6  กิโลเมตร
 3. ถนนลูกรัง จำนวน  7 สายคือ
 4. ถนนสายบ้านโนนสำโรง – ลำนางแก้ว ระยะทางประมาณ  800  เมตร
 5. ถนนสายบ้านโนนสำโรง – ลำประโคน ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร
 6. ถนนสายบ้านลำประโคนเหนือ – บ้านโนนทอง ระยะทางประมาณ 600 เมตร
 7. ถนนสายบ้านลำประโคนเหนือ –  บ้านซับน้อยระยะทางประมาณ 4,500 เมตร
 8. ถนนสายบ้านซับน้อย– บ้านซับยาง ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
 9. ถนนสายบ้านซับน้อย – บ้านวังตะเคียน ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร
 10. ถนนสายบ้านซับสมบูรณ์(ลำประโคนเหนือ)- พัดทะเล ระยะทางประมาณ  600  เมตร

ถนนดิน  จำนวน 4 สาย คือ

 1. ถนนสายบ้านลำประโคน – บ้านพัดทะเล ระยะทางประมาณ 1,428 เมตร
 2. ถนนสายบ้านโนนทอง – ตำบลภูหลวง(ถนน รพช.)ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร
 3. ถนนสายบ้านซับน้อย – บ้านวังตะเคียน ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร
 4. ถนนสายบ้านวังตะเคียน – ตำบลบ่อปลาทอง ระยะทางประมาณ 1,650 เมตร

ถนนที่ใช้เป็นเส้นทางการสัญจรและขนส่งภายในหมู่บ้านมีดังนี้
จำนวนถนนในเขตบ้านลำนางแก้วหมู่ 1 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยางและคอนกรีตจำนวน 2 สาย มีระยะทางรวมประมาณ 300 เมตร
 2. ถนนลูกรังจำนวน 1 สาย มีระยะทางรวมประมาณ 200 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านพัดทะเลหมู่ 2 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยาง จำนวน 1 สายรวมระยะทางประมาณ 450 เมตร
 2. ถนนลูกรังจำนวน 4 สายรวมระยะทางประมาณ 650 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านลำประโคน หมู่ 3 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยางและคอนกรีตจำนวน 3 สาย รวมระยะทางประมาณ  900 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านโนนสำโรง หมู่ 4 มีดังนี้

 1. ถนนคอนกรีตจำนวน  1 สาย ระยะทางประมาณ  200  เมตร
 2. ถนนดินจำนวน 2 สาย รวมระยะทางประมาณ   2,100 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านลำประโคนเหนือ หมู่ 5 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยางและคอนกรีตจำนวน 1 สาย รวมระยะทางประมาณ 1,000 เมตร
 2. ถนนหินคลุกจำนวน 1 สาย ระยะทางประมาณ 100 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านซับยาง หมู่ 6 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยางจำนวน 1 สาย ระยะทางประมาณ  200 เมตร
 2. ถนนลูกรังจำนวน 4 สาย  รวมระยะทางประมาณ 400 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านซับน้อย  หมู่ 7 มีดังนี้

 1. ถนนคอนกรีตและราดยาง จำนวน 2 สาย รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร
 2. ถนนลูกรัง จำนวน1 สาย ระยะทางประมาณ  150 เมตร
 3. ถนนดินจำนวน 1 สายระยะทางประมาณ 400 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านวังตะเคียน หมู่ 8 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยางจำนวน 1  สาย ระยะทางประมาณ 200 เมตร
 2. ถนนลูกรังจำนวน 1 สาย  ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

จำนวนถนนในเขตบ้านโนนทอง  หมู่ 9 มีดังนี้

 1. ถนนลาดยางและคอนกรีต จำนวน 3 สาย รวมระยะทางประมาณ 600 เมตร

มีจำนวนสะพานและบล็อคคอนเบิดที่ใช้ในเขตหมู่บ้านของตำบลลำนางแก้วรวม 10 แห่ง

การสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสารของประชาชนตำบลลำนางแก้วมี 3 ช่องทางด้วยกันคือ
1.ทางด้านไปรษณีย์โทรเลข ตำบลลำนางแก้วมีสถานที่รับส่งจดหมายจำนวน 1 แห่ง แต่ให้บริการรับฝากส่งได้ไม่เต็มรูปแบบ
2. การสื่อสารทางด้านโทรศัพท์ทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและสาธารณะ มีสถิติการใช้โทรศัพท์ในการสื่อสารมีดังนี้
– โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์มือถือในตำบลลำนางแก้วมีประมาณ  564  เครื่อง
– โทรศัพท์ตู้สาธารณะ ในตำบลลำนางแก้วมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน  11 เครื่อง
3. การติดต่อสื่อสารทางระบบอินเตอร์เน็ต  ตำบลลำนางแก้วมีสถานที่บริการติดต่อสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตอยู่ 1 แห่ง คือ อินเตอร์เน็ตตำบล  สถานที่ให้บริการคือสำนักงานเทศบาลตำบลลำนางแก้ว
ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปฟรี
ส่วนการสื่อสารภายในหมู่บ้านจะมีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านหรือเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน

การพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื่อเพลิง
ตำบลลำนางแก้วใช้พลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่างและอำนวยความสะดวก ประมาณร้อยละ 99 เปอร์เซ็นต์ ทุกหมู่บ้านในตำบลลำนางแก้วมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีครัวเรือนที่ใช้พลังงานเซลแสงอาทิตย์  จำนวน 7 ครัวเรือน
ด้านพลังงานเชื้อเพลิงแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือพลังงานในภาคเกษตรจะใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเป็นหลักไม่มีพลังงานทดแทนอื่นๆมาช่วยเลย  และพลังงานในภาคครัวเรือนหรือในการหุงต้มจะใช้แก็สหรือไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่

แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำทำการเกษตร
น้ำอุปโภค ตำบลลำนางแก้วมีแหล่งน้ำอุปโภค ดังนี้
– ระบบน้ำประปาผิวดินขนาดเล็ก บ้านซับยาง 1 แห่ง ใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้านซับยาง
– ระบบน้ำประปาผิวดินขนาดเล็ก บ้านซับน้อย 1 แห่งใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้านซับน้อย
– ระบบน้ำประปาผิวดินขนาดเล็ก บ้านพัดทะเล 1 แห่ง ใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้านพัดทะเล
-ระบบน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านลำประโคน 1 แห่ง ใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้านลำนางแก้ว บ้านลำประโคน บ้านโนนทอง และบ้านโนนสำโรง
-ระบบน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง  บ้านลำประโคนเหนือ  1  แห่ง ใช้ประโยชน์ในพื้นที่บ้านลำประโคนเหนือ  บ้านซับสมบูรณ์
แหล่งน้ำบริโภค แหล่งน้ำบริโภคของตำบลลำนางแก้ว  ประชาชนส่วนใหญ่จะรองน้ำฝนไว้บริโภคเองเนื่องจากระบบน้ำประปาทั้งหมดในตำบลลำนางแก้วยังเป็นระบบประปาน้ำดิบ ไม่สามารถบริโภคได้
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ของตำบลลำนางแก้วได้แก่คลองตามธรรมชาติ ทั้ง 3  แห่ง คือคลองซับยาง – ซับน้อย ,คลองลำประโคน และคลองลำนางแก้ว นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่จัดทำขึ้นได้แก่ อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กซับยาง,อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กซับน้อย และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางหินตะโง่ และมีบ่อน้ำบาดาลทั้งที่เป็นสาธารณะและส่วนบุคคล จำนวน 24  แห่ง และบ่อน้ำตื้นส่วนบุคคล อีกจำนวน  88 แห่งเศรษฐกิจและสภาพแรงงาน
การประกอบอาชีพด้านการพานิชยกรรม
– ประชาชนตำบลลำนางแก้วที่ประกอบอาชีพค้าขายประเภทขายของชำ จำนวน  37 ครัวเรือน
– ประกอบอาชีพเปิดร้านซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรและเครื่องยนต์ทั่วไป จำนวน 4  แห่ง
– ประกอบอาชีพเปิดร้านเชื่อมกลึงโลหะ  จำนวน 1  แห่ง
– ประกอบอาชีพขายแก๊สหุงต้มจำนวน  6 แห่ง
– ประกอบอาชีพเปิดร้านเสริมสวยจำนวน 1 แห่ง
– ประกอบอาชีพขายน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มหลอด จำนวน 7  แห่ง
การประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม
แหล่งอุตสาหกรรมในตำบลลำนางแก้วมีแต่ประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่
– โรงงานถ้วยไอศกรีม  1 แห่ง
– โรงงานน้ำตาลสีมาห้วยแก้ว จำนวน 1 แห่ง
– โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
– โรงงานฟาร์มไก่จำนวน  1  แห่ง
การประกอบอาชีพด้านการเกษตร
ตำบลลำนางแก้วมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลจำนวน 1 แห่ง
– ประกอบอาชีพทำนาข้าวจำนวน 512  ครัวเรือน  มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน  2,525 ไร่
– ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด จำนวน 319 ครัวเรือน มีพื้นที่จำนวน 10,810 ไร่
– ประกอบอาชีพปลูกผักส่วนครัว จำนวน 121 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 130 ไร่
– ประกอบอาชีพปลูกต้นยูคาลิปตัส จำนวน 70 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1,4010 ไร่
– ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์โค,กระบือจำนวน 40 ครัวเรือน มีจำนวนโคและกระบือที่เลี้ยงจำนวน 530 ตัว
การมีที่ทำกิน  ประชาชนตำบลลำนางแก้วมีที่ทำกินเป็นของตนเองประมาณ 499 ครัวเรือน ที่ดินที่เป็นเอกสารสิทธิ เช่น โฉนด ,นส 3,นส 3 ก, นส 3 ข, ใบจอง สค. 1,สค.2,สค.3กสน.5 จำนวนประมาณ 242  ครัวเรือน รวมเป็นเนื้อที่ ประมาณ 6,400 ไร่  ประเภท สทก.1 ก,ส.ป.ก.4-01 มีจำนวนประมาณ 173 ครัวเรือน รวมพื้นที่จำนวนประมาณ 8,200 ไร่และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ มีจำนวนประมาณ 25 ครัวเรือนมีพื้นที่ ประมาณ 300 ไร่ ประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองและต้องเช่านายทุนหรือญาติพี่น้องจำนวน  75 ครัวเรือน
                การประกอบอาชีพรับจ้าง
การประกอบอาชีพรับจ้างของตำบลลำนางแก้วมีทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
การประกอบอาชีพรับจ้างในภาคการเกษตรจะทำอยู่ภายในพื้นที่ตำบลลำนางแก้วทั้งหมดส่วนภาคอุตสาหกรรมจะทำนอกพื้นที่เป็นส่วนมาก  จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพรับจ้างของประชาชนตำบลลำนางแก้วโดยประมาณ  375 ครัวเรือน
ด้านแรงงานนั้นมีจำนวนประชาชนในวัยทำงานที่ว่างงานไม่มีงานทำประมาณ  300 คน

สุขภาพและอนามัย
การบริการสาธารณะด้านสุขภาพและอนามัยของตำบลลำนางแก้ว ตำบลลำนางแก้วมีสถานีอนามัยประจำตำบลอยู่ 1 แห่งคือสถานีอนามัยตำบลลำนางแก้ว มีบุคลากรจำนวนทั้งหมด 6 คน เป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยทั่วไปในเบื้องต้น และนอกจากนี้ยังมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขให้บริการประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านซึ่งจะเป็นสถานที่ให้การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การป้องกันโรคระบาด และการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น แต่ตำบลลำนางแก้วไม่มีโรงพยาบาลและคลินิคในตำบล
ประชาชนโดยรวมจะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีและไม่ค่อยมีหรือไม่มีการระบาดของโรคระบาทต่างๆ  ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคท้องร่วงฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ฯ เป็นต้น สถิติผู้ป่วยด้วยโรคต่างๆ  มีดังนี้
ประชากรผู้สูงอายุในตำบลลำนางแก้วจะเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีประมาณ  487   คน
ส่วนผู้ป่วยเอดส์จะมีน้อย ประมาณ 3 คน และคนพิการจะมีประมาณ  60  คน ไม่มีผู้ป่วยติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง จะมีบ้างก็เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง

ความรู้การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความรู้ การศึกษา
สถานศึกษาในตำบลลำนางแก้วมีดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รวมนักเรียนทั้งสิ้น 361 คน  จำนวนห้องเรียน  13 ห้อง มีอาคารเรียน 4 อาคาร จำนวนครูรวมทั้งสิ้น  20 คน (ข้อมูลจากโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2552)
2. โรงเรียนบ้านพัดทะเล  ตั้งอยู่ที่บ้านพัดทะเล  หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนระดับปฐมศึกษาสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 1 หลัง จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 6  คน  มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  83 คน  (ข้อมูลจากโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2552)
3. โรงเรียบบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ตั้งอยู่ที่บ้านซับน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนระดับปฐมศึกษาสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 หลัง จำนวนครูรวมทั้งสิ้น 9 คน มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้อง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 134  คน (ข้อมูลจากโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2552)

 1. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง คือ

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำประโคน ตั้งอยู่ที่บ้านลำประโคน หมู่ที่ 3 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีอาคาร 1 หลัง มี ห้องเรียน 2 ห้อง มีครูผู้ดูแลเด็ก 2 คน มีนักเรียน 40  คน
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับน้อย ตั้งอยู่ที่บ้านซับน้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีอาคารเรียน 1 หลัง มีห้องเรียน 1 ห้อง มีครูผู้ดูแลเด็ก  2  คน มีนักเรียน  19 คน

 1. มีศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล จำนวน  1  แห่ง
 2. มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 3  แห่ง

การศึกษาของประชาชนในตำบล ประชาชนวัยทำงานส่วนมากจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ ส่วนประชาชนวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน และมีจำนวนนักเรียนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา วัฒนธรรม
ตำบลลำนางแก้ว มีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ดังต่อไปนี้

 1. วัดพัดทะเล  ตั้งอยู่ที่ บ้านพัดทะเล หมู่ที่ 2 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 2. วัดลำประโคน ตั้งอยู่ที่ บ้านลำประโคน  หมู่ 3 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 3. วัดห้วยแก้วสันติธรรม  ตั้งอยู่ที่บ้านลำนางแก้ว  หมู่ที่ 1 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 4. วัดลำประโคนเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านลำประโคนเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลลำนางแก้ว  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 5. สำนักสงฆ์วัดเขาจำปา  ตั้งอยู่ที่บ้านซับน้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางแก้ว  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 6. วัดซับน้อย  ตั้งอยู่ที่บ้านซับน้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
 7. วัดซับยาง  ตั้งอยู่ที่บ้านซับยาง  หมู่ที่ 6 ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ในตำบลลำนางแก้วไม่มีโบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้าและโบราณสถานในตำบล  ประชาชนตำบลลำนางแก้วมากว่า 90% นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีที่ประชาชนจัดเป็นประจำคือประเพณีการทำบุญกลางหมู่บ้าน งานบุญเทศน์มหาชาติ งานปิดทองรอยพระพุทธบาท เป็นต้น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตำบลลำนางแก้วมีผู้ชำนาญการ ผู้นำบุคคลตัวอย่างในด้านต่างๆ ของหมู่บ้านดังนี้
– ด้านการเกษตรกรรม เช่นการเพาะปลูกการขยายพันธ์พืชการเลี้ยงสัตว์การเกษตรผสมผสานฯ จำนวน10  คน
– ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม(เช่นการจักสาน/ทอเสื่อ/สานกระด้ง /กระติกข้าวทอผ้า  ปั้นโอ่ง มัดหมี่ ทำไม้กวาดดอกหญ้า ฯ จำนวน 11 คน
– ด้านแพทย์แผนไทย เช่น หมอสมุนไพร,หมอยากลางบ้าน ,หมอนวดแผนโบราณ ฯ จำนวน 1 คน
– ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(เช่นการบวชป่า การสืบชะตาแม่น้ำ การจัดการป่าต้นน้ำและป่าชุมชน  จำนวน 150 คน)
– ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน  เช่นผู้นำในการจัดการกองทุนของชุมชน  ผู้นำในการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน ฯ เป็นต้น  จำนวน 4 คน
– ด้านศิลปกรรม เช่น การวาดภาพ(จิตกรรม) /การปั้น ปติมากรรม/นาฏศิลป์/ดนตรี  การละเล่นพื้นบ้าน ฯ เป็นต้น  จำนวน  1  คน 

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตำบลลำนางแก้วมีสถานที่ให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาประกอบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่นการจัดประชุม การทำบุญประเพณีต่างๆ ฯ คือศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
การเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ  สหกรณ์ กองทุน  เช่น กลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย์  เพื่อการผลิต กลุ่มสตรี สหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพเกษตรหรือกองทุนหมู่บ้านชุมชน ฯ มีจำนวน 696  ครัวเรือน
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น โดยเฉลี่ย ร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมดในตำบล

ด้านสังคมและชุมชน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ในพื้นที่ตำบลลำนางแก้วมีหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและให้การช่วยเหลือเมื่อมีการเกิดเหตุฉุกเฉินในตำบลอยู่ 1 หน่วยงาน  คือจุดให้บริการประชาชนเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ครบ 60 พรรษาตำบลลำนางแก้ว (หรือจุดพักสายตรวจตำรวจชุมชนประจำตำบลลำนางแก้ว) และนอกจากนี้ยังมีศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำตำบลลำนางแก้ว อยู่ 1 แห่ง  มีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภายฝ่ายพลเรือนอยู่ 50 คนทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล

ด้านปัญหายาเสพติด ตำบลลำนางแก้วในช่วงปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง เช่น ยาบ้า  เฮโรอีน กัญชา  แต่จะมีการระบาดของสุราและบุหรี่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นมีจำนวนผู้ที่เสพสิ่งเสพติดประเภทสุราและบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น
ตำบลลำนางแก้วมีประชาชนที่เคยเข้าร่วมการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงปีที่ผ่านมา จำนวน 110  คน  และได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม  จำนวน  95  คน
ด้านการท่องเที่ยว
ตำบลลำนางแก้วยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแม้แต่แห่งเดียว  แต่โดยสภาพภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติของตำบลโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบริหารจัดการได้

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำบลลำนางแก้วแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ  ตามลักษณะภูมิประเทศคือ พื้นที่ส่วนแรกได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ซึ่งกินเนื้อที่ประมาณ ? ของพื้นที่ตำบลทั้งหมด ซึ่งเป็นป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและปลูกทดแทน ซึ่งมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา
ในช่วงปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมให้การอบรมการอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่าไฟป่าซึ่งจัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน  ร่วมกับเทศบาลตำบลลำนางแก้ว   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน  และพื้นที่ส่วนที่สอง ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ ในพื้นที่ส่วนนี้จะประสบปัญหาในเรื่องของดินเสื่อมคุณภาพ หน้าดินถูกทำลาย  ที่ดินและแหล่งน้ำตื้นเขิน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ซึ่งเกิดจากลักษณะของสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะลาดเอียง และการกระทำของมนุษย์ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรและใช้ยาฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืชในการเพาะปลูก

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลลำนางแก้ว 

งบประมาณรายรับของเทศบาลตำบล

รายการรายรับของ ทต.ลำนางแก้ว

งบประมาณปี 2552

งบประมาณปี 2551

งบประมาณปี 2550

1.รายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

7,485,738.56

7,401,180.56

7,607,701.75

2.รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป

11,416,009.50

9,018,826.26

4,028,859.00

รวม

18,901,748.06

16,420,006.82

11,636,560.75

3.ยอดเงินสะสม

1,154,871.20

959,078.77

862,316.47

ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลลำนางแก้ว

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5

นายสมนึก   ดำครบุรี
นายวีระ  เฉิดกระโทก
นายทวี  ดีจะโปะ
นางพรสินี  ดำครบุรี
นายณรงค์ศักดิ์  เหงี่ยมสระน้อย

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำนางแก้ว

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายสมหวัง   เจตนา
นายประสิทธิ์   พรมสำโรง
นายชนะเกียรติ  ชัยพรมราช
นายอุดร   จงพรมราช
นายดำรงค์  ผาพรมราช
นายเดชศักดิ์   ตุ่นพรมราช
นายประสิทธิ์  แนบฉิมพลี
นายทรงชัย  สอนพรมราช
นายกอบชัย  จวงตะขบ
นายศักดิ์ชัย  แอบสำโรง
นายบุญหลาย  มิตรตะขบ
นางทองคูณ คอนเนลล์

ประธานสภาเทศบาล(สท.เขต1)
รองประธานเทศบาล(สท.เขต 2)
เลขานุการสภาเทศบาล(สท.เขต 1)
สมาชิกเทศบาล    เขต 1
สมาชิกเทศบาล    เขต 1
สมาชิกเทศบาล    เขต 1
สมาชิกเทศบาล    เขต 1
สมาชิกเทศบาล    เขต 2
สมาชิกเทศบาล    เขต 2
สมาชิกเทศบาล    เขต 2
สมาชิกเทศบาล    เขต 2
สมาชิกเทศบาล    เขต 2


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ลำนางแก้วน่าอยู่ ผู้คนมีคุณธรรม นำชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเกษตรอินทรีย์ มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น


โครงสร้างเทศบาล


นโยบาย

-รอข้อมูล-


ตราสัญลักษณ์


บทบาทหน้าที่

-รอข้อมูล-


ระเบียบกฏหมาย


มาตรฐานกำนหดตำแหน่ง

-รอข้อมูล-


ประกาศ/คำสั่ง เทศบาลลำนางแก้ว