กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศศิญา จาวิสูตร

นางศศิญา จาวิสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จ.ส.อ. ทรัพย์ประเสริฐ บุญธรรม

จ.ส.อ. ทรัพย์ประเสริฐ บุญธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน