กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐณชา นินนานนท์

นางสาวณัฐณชา นินนานนท์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางศศิญา จาวิสูตร

นางศศิญา จาวิสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

จ.ส.อ.ทรัพย์ประเสริฐ บุญธรรม

จ.ส.อ.ทรัพย์ประเสริฐ บุญธรรม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ