กองช่าง

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

นายณัฐณรงค์ พิมพามาเจริญ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง

นายกชพร เที่ยงอินทร์

นายกชพร เที่ยงอินทร์

นายช่างโยธาอาวุโส

นายธีรยุทธ คนเพียร

นายธีรยุทธ คนเพียร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายจิรพงษ์ ปิยอิสระกุล

นายจิรพงษ์ ปิยอิสระกุล

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายทวีพงษ์ สอนพรมราช

นายทวีพงษ์ สอนพรมราช

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเสน่ห์ จันตราพรมราช

นายเสน่ห์ จันตราพรมราช

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว รัชดาพร นุ่มกิ่ง

นางสาว รัชดาพร นุ่มกิ่ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ