กองการศึกษา

นายวีระชัย ภักดีจหอ

นายวีระชัย ภักดีจหอ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสุมาลี โทนพรมราช

นางสุมาลี โทนพรมราช

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวทิพวัลย์ เพลิดสระน้อย

นางสาวทิพวัลย์ เพลิดสระน้อย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางธมน พฤกษาตะคุ

นางธมน พฤกษาตะคุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกาญจนา เจตนา

นางสาวกาญจนา เจตนา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชุติมา ไกรพรมราช

นางสาวชุติมา ไกรพรมราช

คนงานทั่วไป